ศบศ ไฟเขียวผุดโครงการใหม่

Uncategorized

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจาก CO VID ศบศ.มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. รวมจำนวน 260,000 อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษาดังนี้

ศบศ. ไฟเขียวให้รัฐช่วยเงินค่าจ้าง 50เปอร์เซ็น ให้กับเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา

ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. เดือนละ 11,500 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เดือนละ 9,400 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50เปอร์เซ็น ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจะมีระยะเวลาการจ้างงานทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และต้องมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่า 15เปอร์เซ็น ภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้

ขณะที่ ลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 มีสัญชาติไทย และ

2 อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *