หม่ำ จ๊กมก ยืดอกยอมรับ เคยมีเมียน้อยจริง ทุ่มหนักขนาดซื้อบ้านให้เลยทีเดียว

Uncategorized

เปนอีกหนึงตลกทีบอกเลยว่า เปนถึงตลกร้อยล้านเลยทีเดียว สําหรับหมํา จ๊กมก ตลกชิงร้อยชิงล้าน ทีมักจะโดนแซวถึง ภรรยาน้อยทีอยู่
เชียงราย ซึงบอกเลยว่า หลายคนคิดว่าเปนเรองจรงรเปล่า ล่าสุดหมํา ออกมายอมรับว่า เคยมีเมียน้อยจรงๆ แถมเปย์หนักมาก

หมํา จ๊กมก ซุปตาร์ตลกชือดังทีใครก็ต้องรู้จักแน่นอน เปนบุคคลทีมักจะโดนแซวเรอง เมียน้อยทีอยู่เชียงราย ซึงหมําก็ออกมายอมรับความ
จรงว่า เคยมีเมียน้อย เปนตลก ก็ต้องมีคนเข้ามารู้จักเปนร้อยอยู่แล้ว จนมาเจอคนทีเราหลวมใจไปมีคนเดียวเขายังเรยนอยู่ ตอนนันเรา
สงสารเขาคบกัน 2 เกือบ 3 ปจนเมียมารู้ตอนนันน้องมิกซ์ยังเล็ก ๆ อยู่ จนเมียให้ตัดสินใจ จะเลือกใคร

แต่พอเราอยู่ในจุดทีเรารู้ตัวแล้วว่า ใครรักเราทีสุด เราก็เลยตัดสินใจเลิก และก็คุยกัน จบกับทางอีกฝายด้วยดีหลวมใจไป ขนาดซือบ้านให้
เลยทีเดียว แต่เราก็เลือกลูกกับเมียในทีสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *