ตื้นตันหัวใจ วินาที “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงช่วยประคอง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ครั้งดำรงตำแหน่งทหารรักษาพระองค์

Uncategorized

จากเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ โดยมี 8 ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ นําเสด็จ นายทหารราชองครักษ์ตามเสด็จ ประทับพระราชอาสน์ข้างพระจิตกาธาน เจ้าพนักงานถวายเปิดผ้าเยียรบับทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วถวายน้ำพระสุคนธ์สรงพระบรมอัฐิ เจ้าพนักงานถวายปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์แล้วทรงทอดผ้าไตร 3 หาบ บนผ้าเยียรบับที่ปิดคลุมพระบรมอัฐิสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 9 รูป ขึ้นสดับปกรณ์ที่พระจิตกาธานครั้งละ 1 รูป จนครบ 9 รูป เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายเปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์ในขันทองคําแล้วประมวลลงในพระโกศทองคําลงยาประดับเพชร รวม 6 พระโกศ


พระโกศพระบรมอัฐิจัดทำไว้มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะนำไปประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี รวมถึงพระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ทั้งนี้นับเป็นภาพแห่งความประทับใจภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา รองสมุหราชองครักษ์ (พระอิสริยยศครั้งนั้น) ช่วยประคองพระวรกาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศครั้งนั้น) จนเกิดเป็นภาพที่เมื่อพสกนิกรชาวไทยได้รับชมต่างปลื้มปีติหัวใจกันทั่วหน้า

ขอบคุณคลิปจาก @hermajestyqueen_suthida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *