สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

Uncategorized


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน
-วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
-สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทยเท่านั้น
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร
-เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ทีมา tcrbank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *